Forskning


For Unique Mind ESP er det viktig å vise til dokumentasjon på effekten av kursene, slik at de som velger å ta et kurs hos oss kan være trygge på å få resultater.

 

Et forskningsprosjekt ble gjennomført høsten 2010 og våren 2011, og den siste rapporten fra dette prosjektet kan du lese ved å trykke på linken til høyre på siden.

 

Den første vitenskapelige artikkelen er levert for publisering, og vil bli offentliggjort når publiseringsdato er klar.

 

Hva gjør dette til en banebrytende bevissthetstrening?

Studien viser at etter kurset og med fortsatt bruk av teknikkene lært på BevissthetsTrening I, gjør hjernen et nytt sprang i hvordan den håndterer angst/frykt.

 

Det nye er at hjernen flytter oppgavene fra det limbiske system til prefrontal cortex. Hjernen går fra en gammel måte å behandle informasjon på, til en ny og optimal behandling. Det betyr at vi evner å reagere på en balansert måte mellom følelser og fornuft. Dette gir også en økt verdiforståelse, og en person vil i større grad kunne se forskjell på rett og galt. Handlingene vil i større grad være styrt av helhetstankegang og fellesskapets interesser, enn rent egodrevne motiver. Økt intelligens kombinert med større grad av selvregulering gir god forutsetning for forbedring av emosjonell intelligens.

 

BevissthetsTrening I får begge hjernehalvdeler til å fungere bedre hver for seg, og det er også påvist økt funksjon mellom hjernehalvdelene, noe som gir en signifikant økt intuisjon. Intuisjon er en forutsetning for kreativitet. Den økte kreativiteten gjør oss mer løsningsorienterte. Hjernen bruker mindre energi på å løse de samme oppgavene, og blir dermed mer effektiv.

 

Plastisiteten (hjernens evne til å forandre seg) øker. Den økte plastisiteten gjør at det er flere funksjonelle kontakter mellom hjerneregionene. Det igjen gjør at man bruker mer av hjernens ressurser, og indikerer en forsterkning av kognitiv kapasitet og intelligensnivå.

 

Kognitive funksjoner

Kognitive funksjoner er en nøkkel for å takle situasjoner vi møter i vår hverdag. Deborah så at det å bruke hele hjernen i en god balanse, i tillegg til en sterk intuisjon/magefølelse, var helt essensielt for å åpne for ubrukte ressurser, ha en indre ro og være et løsningsorientert menneske.

 

Kognitive funksjoner er nødvendige for å kunne oppfatte og hente informasjon fra verden, lagre den og handle ut fra den informasjonen man har. Svak kognitiv kontroll, gir vansker når det stilles krav om å handle fleksibelt og effektivt i en oppgavesituasjon, og i alle situasjoner der det er viktig og kontrollere tanker, følelser og atferd.

 

Utvikling av kognitive funksjoner fører til at man forstår mer av sitt indre, slik at evne til selvregulering forsterkes.

 

BevissthetsTrening I inn i skolene

BevissthetsTrening I anbefales inn i skolen, slik at barn og ungdom kan få et godt grunnlag for livet. Det kan også redusere den mobbing som i dag er en stor utfordring i samfunnet.

 

Her er det en oppsummering av noen viktige punkter i forskningen:

  • Metoden får begge hjernehalvdeler til å fungerer bedre hver for seg, og det er også påvist økt funksjon mellom hjernehalvdelene, noe som gir en signifikant økt intuisjon. Intuisjon er en forutsetning for kreativitet. Den økte kreativiteten gjør oss mer løsningsorienterte. Hjernen bruker mindre energi på å løse de samme oppgavene, og blir dermed mer effektiv.

 

  • Plastisiteten (hjernens evne til å forandre seg) øker. Den økte plastisiteten gjør at det er flere funksjonelle kontakter mellom hjerneregionene. Det igjen gjør at man bruker mer av hjernens ressurser, og indikerer en forsterkning av kognitiv kapasitet og intelligensnivå.

 

  • Hjernens ressurser er flyttet fra det lavere limbiske system til høyere prefrontal cortex, området for refleksjon og analyse. Dette gir også en økt verdiforståelse, og en person vil i større grad kunne se forskjell på rett og galt. Handlingene vil i større grad være styrt av helhetstankegang og fellesskapets interesser enn rent egodrevne motiver. Økt intelligens kombinert med større grad av selvregulering gir god forutsetning for forbedring av emosjonell intelligens. Det forventes at kurset har en positiv effekt på problemer med oppmerksomhet (som i ADHD og ADD), fordi hjernen, ut fra et fysiologisk perspektiv, blir mer avslappet og bedre organisert. I tillegg, ble en av hovedeffektene målt på anterior cingulate cortex, som spiller en viktig rolle for oppmerksomhet. En gunstig effekt av treningen kan også forventes i tilfeller av PTSD (posttraumatisk stressyndrom), fordi den kan redusere depresjon og gi større grad av tilfredshet med livet. Av samme grunn  – brukt på barn i skolealder – kan kurset bidra til mindre mobbing på skolen.

 

  • Redusert global CSD (current source density) og økt EEG coherence (sammenheng), betyr at hjernen er mer avslappet og samtidig mer effektiv. Økt synkronisering av hjernehalvdelene gir mer årvåkenhet og økt innlæringsevne. Deltakerne får redusert sine depressive symptomer, de kjenner en tydelig økt tilfredshet med livet og bedre mestringsfølelse. Høyt stressnivå er byttet ut med helhetstankegang og økt tro på egne ressurser. Man opplever en indre ro og bedre evne til å takle vanskelige situasjoner, økt selvtillit, bedre tilstedeværelse i livet og frihet fra indre kritiske røster.

 

  • Etter kurset – og med fortsatt bruk av teknikkene – gjør hjernen et nytt sprang i hvordan den håndterer angst/frykt (anxiety). «Selvet» har tilgang til emosjoner på en balansert måte, noe som tillater en å føle og uttrykke følelser optimalt tilknyttet rasjonell tankegang.

 

 

Gi ditt bidrag til vårt arbeid

Mange ønsker å bidra til vårt arbeid for å integrere denne tankegang i samfunnet, derfor har vi opprettet en egen konto for dette. Forskning, skole, psykiatri og rusomsorg er noe som blir prioritert. Konto: 5082.06.83150. Vi er takknemlig for alle bidrag.

Handlekurv

 x 


Your Cart is currently empty.
 
 
 
 
 
 

 Forskningsrapport